Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so: skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS. Predsednik OOZ Celje v mandatnem obdobju 2014-2018 je Miran Gracer. 

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora.  Podpredsednik OOZ Celje  v mandatnem obdobju 2014-2018 je Peter Pišek.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in  v mandatnem obdobju 2014-2018 šteje 23 poslancev:

 

Priimek in ime poslanca Sekcija

1

AŠIČ Viki sekcija vzdrževalcev tekstilij ter sekcija tekstilcev

2

ČEPIN Branko sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

3

HOHNJEC Katarina sekcija lesnih strok in steklarjev

4

JAVORŠEK Janez sekcija kovinarjev

5

KAHVEDŽIĆ Abdulah sekcija avtoserviserjev

6

KOVAČ Janez sekcija elektro dejavnosti

7

MEŠKO Zvonimir sekcija avtoserviserjev

8

MEŽA Franc sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

9

PIŠEK Peter sekcija za promet ter sekcija taksistov

10

PLANINŠEK Janko sekcija za promet ter sekcija taksistov

11

RAMŠAK KOŠENINA Janja sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

12

RAZGORŠEK Marko sekcija instalaterjev energetikov

13

ROŠKARIČ Miran sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev

14

RUDNIK Rudi sekcija kleparjev in krovcev

15

SKUTNIK Miran sekcija kovinarjev

16

SLUGA Dušan sekcija serviserjev biro opreme ter sekcija elektronikov

17

STRENČAN Franci sekcija za promet ter sekcija taksistov

18

ŠUMER Viljem sekcija kovinarjev

19

TAJNŠEK KOROŠEC Romana sekcije zlatarjev, optikov,  urarjev,  fotografov terodbor domače in umetnostne obrti

20

TROBIŠ Ignac sekcija grafično papirnih dejavnosti

21

VUZEM David sekcija frizerjev

22

ZAVERŠEK Peter sekcija za gostinstvo in turizem  ter sekcija živilskih dejavnosti

23

ŽELEZNIK IVIČ Petra sekcija kozmetikov

Upravni odbor je organ upravljanja in v mandatnem obdobju 2014-2018 šteje 9 članov:

Miran GRACER (predsednik)
Katarina HOHNJEC
Janez JAVORŠEK
Franc MEŽA
Peter PIŠEK
Marko RAZGORŠEK
Dušan SLUGA
Viljem ŠUMER
Petra ŽELEZNIK IVIČ

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice.  Šteje  5 članov:

1. Tomaž FLUDERNIK (predsednik)
2. Zdenko JAVORNIK (podpredsednik)
3. Matej JUTERŠEK
4. Lena KORBER
5. Mihec RIBIČ

Organizacijsko-kadrovska komisija vodi postopek evidentiranja kandidatov v organe zbornice, presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene kriterije in pogoje, pripravi predlog kandidatov Skupščini zbornice, zbira in pripravlja predloge za podelitev priznanj in odlikovanj zbornice ter presoja ali predlagani kandidati izpolnjujejo sprejete kriterije in pogoje. Šteje 3 člane:

1. Zdenko JAVORNIK
2. Marko RAZGORŠEK
3. Nevenka ŠURBEK