INFORMACIJE O ENERGETSKIH IZKAZNICAH

18. decembra 2014

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).

Obstajati dve vrsti energetskih izkaznic:

Računska energetska izkaznica se izda za vse novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.

Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Namesto merjene energetske izkaznice se lahko izda tudi računska energetska izkaznica, če neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

Ne glede na navedeno, pa se energetsko izkaznico izda tudi ločeno za posamezni del stavbe (stanovanjsko enoto), kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

Lastniki nepremičnin bodo skladno z novim Energetskim zakonom lahko oglobljeni zaradi neupoštevanja zakonodaje na področju energetskega certificiranja stavb.

Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.Navedeno določilo se začne izvajati z 01. 01. 2015.

Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela. Navedeno določilo se začne izvajati z 23. 03. 2015.

Stavbe, katere ne potrebujejo energetske izkaznice so:

  • Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo, –
  • enostavni in nezahtevni objekti
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m².

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:

  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.
  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta.

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:

  • Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES-u. Ta  izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.

Energetsko izkaznico lahko izdela neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico lahko izdela na osnovi predpisanega obrazca ˝Zahteva za izdelavo energetske izkaznice˝. Izdajo pa jo pravne osebe z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva.

Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in povpraševanja. Na ceno posamezne izkaznice na nivoju objekta vpliva popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih dejavnikov.

Več o določanju cene si lahko preberete na spletni povezavi ministrstva: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/cena-energetskih-izkaznic/

Ostale koristne informacije glede energetskih izkaznic pa lahko preberete na spletni povezavi ministrstva: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/

 

Vir: Janko Rozman

Sekretar sekcij:Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 540
F: +386 (0)1 58 30 599
M: +386 (0)31 347 201
E: janko.rozman@ozs.si | http://www.ozs.si
@OZSaktualno