JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GRANCIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE

26. oktobra 2015

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

–        vzpostavitvijo nove poslovne enote,

–        razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

–        diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali

–        bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije.

 Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

poslovna banka

obrestna mera za kredit

DELAVSKA HRANILNICA d.d.

(6m) Euribor + 1,95%

NLB d.d.

(6m) Euribor + 2,5%

BANKA KOPER d.d.

6m) Euribor +  2,60%

HRANILNICA LON d.d.

(6m) Euribor + 2,20%

BANKA SPARKASSE d.d.

(6m) Euribor + 2,60%

ABANKA VIPA d.d.

(6m) Euribor + 2,60%

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi javnega razpisa Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjske regije. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani RASR d.o.o. brezplačno www.rasr.si. V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR  na tel: 03/589 40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.

 Iva Zorenč, spec., direktorica RASR