Predstavitev projekta

11. marca 2016

projekt

PROJEKT »OBVLADOVANJE KOSTNO-MIŠIČNIH BOLEZNI IN POŠKODB PRI DELU V OBRTNIH DEJAVNOSTIH«

Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016, ki ga je objavil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V projektu sodeluje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot glavni nosilec projekta in 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic kot partnerji in izvajalci projekta.

Projekt se vsebinsko osredotoča na dve ključni zdravstveni problematiki, ki zaznamujeta zaposlene v obrtnih dejavnostih, in sicer:  kostno-mišične bolezni in poškodbe pri delu.

 

Statistični podatki kažejo, da v Evropski uniji vsakih nekaj minut nekdo umre iz vzrokov, povezanih z delom. Poleg tega se na delovnem mestu vsako leto poškoduje na sto tisoče delavcev, drugi pa so zaradi stresa, preobremenjenosti z delom, kostno-mišičnih obolenj ali drugih težav, povezanih z delom, odsotni z dela (vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 2010). Veliko teh stanj bi lahko preprečili oziroma omilili, zato se cilji tega projekta nanašajo tudi na razširjanje promocije in dobre prakse za zmanjševanje poškodb pri delu ter zmanjševanje števila kostno-mišičnih bolezni med slovenskimi delavci. Projektne aktivnosti bomo izvajali za zaposlene pri malih delodajalcih, ki so glede na svojo majhnost še posebej ranljivi. Glede na socialne in finančne posledice poškodb ter kostno-mišičnih obolenj je njihovo preprečevanje nujno na vseh ravneh.

Kostno-mišične bolezni

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno-mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok, zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. Zaradi neugodne demografske slike, staranja delovne sile in stalnega podaljševanja delovne dobe je nujno, da se ukrepa na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo, tam kjer prihaja do okvar zdravja. Skozi projektne aktivnosti želimo ljudi usposobiti, okrepiti in opolnomočiti ter s pomočjo teh ukrepov dolgoročno vplivati na zmanjšanje nastajanja delovne invalidnosti ter na zmanjšanje bolniškega staleža zaradi kostno-mišičnih obolenj. Do največjega nastanka poškodb kostno-mišičnega sistema pride zaradi ročnega premeščanja bremen (dvigovanj, prenašanja, potiskanja, nošenja oz premikanja bremen, držanja), zaradi ponavljajočih se gibov ali pri delu v velikem mrazu ali veliki vročini. Po nekaterih najnovejših študijah med razloge za nastanek kostno – mišičnih obolenj uvrščajo celo stres, pa tudi hiter ritem dela, hrup in vibracije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo skupaj s člani konzorcija preko aktivnosti v projektu spodbujala delodajalce k izvajanju ukrepov za preprečevanje kostno-mišičnih bolezni na delovnem mestu. Skozi te ukrepe pričakujemo dvig zadovoljstva zaposlenih, kar bo vplivalo na boljšo produktivnost, postopno zmanjšanje bolniškega staleža ter tudi večje finančne koristi. Posvečanje problematiki kostno-mišičnih bolezni, ki nastanejo zaradi dela, bo na dolgi rok privedlo do večjih koristi, predvsem v obliki večje gospodarske rasti, manjše odvisnosti od državne podpore, manjših zahtev do zdravstvene blagajne in do povečane produktivnosti.

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stopnje bolniškega staleža zaradi kostno-mišičnih obolenj, kratkoročni cilj pa usposobljeni delodajalci in delavci, ki si bodo prizadevali za ohranitev in utrjevanje lastnega zdravja ter poznali načela dobre prakse.

Glavni kratkoročni cilji, ki bodo zasledovani na področju zmanjševanja števila kostno-mišičnih obolenj so:

–    krepitev usposobljenosti in znanj delodajalcev, samozaposlenih oseb in delavcev na področju postopkov za preprečevanje nastanka kostno-mišičnih obolenj

–    dvig osveščenosti (preko promocije in predstavitev dobrih praks) ciljne skupine (delodajalcev in delojemalcev) o pomenu zmanjševanja števila kostno-mišičnih bolezni

–    znižanje absentizma in ohranjevanje delavčeve zmožnosti tekom delovne dobe in posledično dvig produktivnosti na delovnem mestu

–    dvig osveščenosti delodajalcev in delojemalcev o pomenu  prijaznega delovnega mesta kot elementu konkurenčnosti delodajalcev.

Poškodbe pri delu

Poškodbe pri delu so resen problem ne le v Sloveniji, ampak tudi v državah Evropske unije. Poškodbe pri delu se ne kažejo le v začasni nesposobnosti za delo, nastanku invalidnosti ali celo smrti, temveč tudi v neposrednih izgubah za podjetje, kot so ustavitev proizvodnje, izpad dela proizvodnje, plačevanje nadomestil za bolniško odsotnost. Poškodbe pri delu so ogledalo uspešnosti izvajanja obstoječih programov varnosti in zdravja pri delu, kajti veliko poškodb nastane zaradi pomanjkanja ali zaradi slabe varnostne kulture. Primerno varnostno kulturo je možno privzgojiti s sistematičnim načinom dela, s pravilnim varnostnim vzgajanjem in vzpostavitvijo ustreznega nadzora, tako na ravni podjetja kot na ravni države. Cena, ki jo plačujemo za nezgode, niso samo izgubljena življenja ter trpljenje delavcev in njihovih družin, temveč negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in družbo v celoti. Manj nezgod pomeni manj bolniškega dopusta, posledica tega pa so nižji stroški in manj motenj delovnega procesa. Delodajalcem so poleg tega prihranjeni stroški zaposlovanja in usposabljanja novega osebja, znižajo pa se tudi stroški zaradi predčasnih upokojitev in zavarovalniških izplačil.

Skozi projektne aktivnosti želimo pomagati delodajalcem, da si bodo prizadevali za preprečevanje oziroma zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj na ravni podjetja, obenem pa jim želimo nakazati možne rešitve, tako preko upoštevanja pravil za varno opravljanje dela in obstoječe zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu ter tudi obstoječe dobre prakse na področju obvladovanja kostno-mišičnih obolenj.

Preko aktivnosti v projektu bomo skupaj z ostalimi člani konzorcija spodbujali delodajalce k izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja poškodb na delovnem mestu ter jim pomagali pri sprejemanju ustreznih preventivnih ukrepov za doseganje boljšega zdravja na delovnem mestu. Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu lahko podjetjem prinese koristi, medtem ko imajo nezgode vpliv na povečanje stroškov, še zlasti v mikro in malih podjetjih. Skozi izvajanje navedenih ukrepov pričakujemo znižanje števila poškodb pri delu, ki bo vplivalo na boljšo produktivnost ter tudi finančne koristi. Posvečanje tematiki nastanka poškodb pri delu ter odpravljanju teh bo lahko že na kratki rok privedlo do večjih koristi, predvsem v znižanju bolniškega staleža, manjših zahtev do zdravstvene blagajne in do povečane produktivnosti. Glavni cilji, ki bodo zasledovani na področju preprečevanja poškodb pri delu so:

–    krepitev usposobljenosti in znanj delodajalcev, samozaposlenih oseb in delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu kot enemu glavnih orodij za preprečevanje nastanka poškodb pri delu

–    zmanjšanje števila poškodb pri delu in njihovih posledic med delodajalci, delavci  in samozaposlenimi v obrti

–    znižanje absentizma in ohranjevanje delavčeve zmožnosti tekom delovne dobe in posledično dvig produktivnosti na delovnem mestu

–    dvig osveščenosti delodajalcev in delojemalcev o koristih upoštevanja pravil za varno delo ter primerni varnostni kulturi

–    dvig osveščenosti o prijaznem delavnem mestu tudi kot elementu konkurenčnosti delodajalcev.

Aktivnosti projekta bomo izvajali v letu 2016, vsebinsko pa zajemajo:

– pripravo promocijskega materiala in motivacijskega gradiva za ciljno skupino o zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj ter preprečevanju nastanka poškodb pri delu

– organizacijo in izvedbo seminarjev za delodajalce na temo preprečevanja poškodb pri delu ter zmanjševanja števila kostno-mišičnih obolenj

–  organizacijo in izvedbo promocijskega dogodka »Dan za zdravje zaposlenih«

– informiranje in obveščanje javnosti.

—————————————————————————————————————————————–

»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«