Objavljen javni razpis “Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

17. oktobra 2016

Objavljen javni razpis “Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 10.2016 objavilo javni razpis  “Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj slabih 10,5 milijona evrov, od tega bo prispeval dobrih 8,3 milijona evrov Evropski sklad za regionalni razvoj.

SRIP Javni razpis za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije”
Datum objave: 14.10.2016
Rok za prejem ponudb: 15.11.2016 do 15:30
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po elektronskem naslovu srip.mgrt(at)gov.si, do 10.11.2016. do 15:30 ure.

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo pod rubriko “Drugi podatki”. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 11.11.2016 do 14:30. ure.

Objavljeni odgovori na vprašanja veljajo kot sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija
Razpisano sredstev: 10.490.783,75 EUR, od tega 810.000 EUR za prvo fazo, 4.840.000 EUR za drugo fazo in najmanj 4.840.783,75 EUR za tretjo fazo

 Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije pametne specializacije (S4), z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov.

SRIP bodo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanja na področju RRI prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem S4. Preko okrepljenega sodelovanja bo spodbujena povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, v razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4. Javni razpis se izvaja v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva, ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti SRIP v okviru druge faze javnega razpisa. Poleg upravljavcev SRIP se lahko v tej fazi predvidi tudi upravljavce posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež v okviru posameznega SRIP. Predložitev prijav na tretjo fazo javnega razpisa, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti SRIP do 30. 9. 2022, bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP, ki se bo izvedlo v letu 2019.

Maksimalna možna višina sofinanciranja za posamezno področje uporabe za celotno obdobje upravičenosti znaša do 870.000 evrov, razen za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja projekta znaša do 1.750.000 evrov in za področje uporabe Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja znaša do 2.650.000evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.