Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

24. julija 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: programi):
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja,
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,
f. maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,
g. poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi,
h. mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,
i. delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslovodskem oziroma delovodskem izpitu.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj. Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 31. 8. 2018 zaključili programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 plačali šolnino za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora je določen v 13. točki javnega razpisa.

Več o tem v dokumentu Razpisna dokumentacija DIR I