JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM

10. januarja 2018

Tukaj se nahaja originalen tekst RGS Objava večji

SKM C35318011015480

JAVNI RAZPIS

ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM

za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva z olajšanjem dostopa do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev in s tem povečanje investicijske aktivnosti in zmanjšanje stopnje brezposelnosti v Savinjski regiji.

Upravičenci:

–        mikro, male in srednje velike gospodarske družbe,

–        samostojni podjetniki,

–        zadruge,

–        socialna podjetja

v Savinjski regiji.

 

Upravičeni stroški:

–        stroški materialnih investicij,

–        stroški nematerialnih investicij,

–        stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,

–        stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,

–        stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,

–        bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

–        stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

 

Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2017 naprej.

Pogoji za pridobitev garancije:

–        najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,

–        garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,

–        doba vračanja je do 8 let (do 15.07. 2025),

–        vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega  za polni delovni čas.

Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100% vrednosti projekta.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani RASR d.o.o. : www.rasr.si

 

Več informacij:

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.

Ulica XIV. divizije 12

3000 Celje

razvojna.agencija@rasr.si

www.rasr.si

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi: Za regijsko garancijsko shemo (RGS): http://www.rasr.si/si/projekti/153