Mestna občina Celje objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2019 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

9. septembra 2019

Uradni list : Št. 302-2/2019 Ob-2918/19, Stran 1852
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15 in 48/18) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
Mestna občina Celje
objavlja javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2019 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 v višini 215.000,00 EUR (proračunska postavka 410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
– 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)
– 35.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega vlagatelja. Izjema je v primeru oddaje vloge za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja delovnih mest in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko poleg ukrepa sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 4, 3, 5, 2, 6, 7 in 1.