Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

4. februarja 2020

 SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

    Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

 

 Originalni članek se nahaja tukaj: SPOT-clanek-tatjana-2-2020

 

Spodbudam malih vrednosti Slovenskega podjetniškega sklada preko vavčerjev se je v letu 2020 pridružil Vavčer za prototipiranje. 

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjenih za storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa: dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2020 in traja do 30.9.2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2020 je 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

 

Posebni pogoji:

Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO[1] (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam.   SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št.1), ki je obvezna priloga vloge.

 

Mag. Tatjana Štinek

SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Vir:

–        https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100

–        informacije Jerice Vidmar, projekt SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.