15.3.2020 – Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Vlada preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, Vlada preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

16. marca 2020
Odločitve z dopisne seje Vlade Republike Slovenije
15. 3. 2020

Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, izdala Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence ter preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev.

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok, s katerim bo začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Z odlokom bo začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
 • lekarne;
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
 • kmetijske prodajalne;
 • bencinske servise;
 • banke;
 • pošte;
 • dostavne službe;
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Iz začasne prepovedi so prav tako izvzete tudi vse oblike ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti navedenega odloka Vlade Republike Slovenije izdal priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru.

Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada izdala Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 15. marca ob 19.00 uri.

S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Vsem zdravnikom specializantom se specializacija prekine in vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno).

Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.

Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov pozovejo na delo njihovi delodajalci.Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju. Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.

Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Neposredno na podlagi tega odloka se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekundariata iz 14. člena Zakona o zdravniški službi. Vsem zdravnikom sekundarijem se za čas veljave ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti iz sekundariata in se jih pozove na delo glede na potrebe.

Zdravnike sekundarije v skladu s prejšnjim odstavkom pozovejo na delo pooblaščeni izvajalci iz 22. člena zakona o zdravniški službi, pri katerih opravljajo sekundariat.

Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 3. oziroma 4. člena tega odloka, pri katerem opravljajo delo.

Vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.

Glede plačila dela zdravnikov brez licence in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Vlada preklicala veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, ki je je stopila v veljavo v petek 13. marca 2020. Ta odlok začne veljati 15. marca 2020 ob 19.00 uri. To pomeni, da ni več prepovedan promet z zaščitnimi sredstvi za zaščito pri novem koronavirusu COVID-19.

 Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-15-odlocitve-z-dopisne-seje-vlade-republike-slovenije/