Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

10. julija 2020

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti  podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Javni poziv je objavljen v uradnem  listu RS, št. 93/2019 z dne 03.07.2020.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020. Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge.

Upravičeni stroški in način financiranja:

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki se v skladu s členom 67. Uredbe 1303/2013/EUR določi za vsak projekt posebej na podlagi predloga proračuna prijavitelja. Podlaga za pripravo predloga proračuna so računi, ki izkazujejo nakup zaščitne opreme s strani prijavitelja. Pavšalni znesek se določi ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v nadaljevanju. Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo –  največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. DDV ni upravičen strošek.

Roki in način prijave na javni poziv:

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

POMEMBNO:

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika podjetja.

 

Celotno razpisno dokumentacijo najdete na spletni povezavi:  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107.