JAVNI RAZPIS P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020,2021

13. oktobra 2020

Originalen članek se nahaja tukaj SPOT-clanek-martina-mikrokrediti-19 

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 

 JAVNI RAZPIS P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020,2021

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti, katerega namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Javni razpis je objavljen v Ur.l. RS, št. 139/2020 z dne 09.10.2020.

Cilji javnega razpisa:

– ohranitev delovnih mest

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest

– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva

– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, v možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja ter v nižjih zavarovalnih zahtevah.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, na dan oddaje vloge  imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Upravičeni stroški:

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo:

  1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
  2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
  3. c) stroški materiala in trgovskega blaga
  4. d) stroški storitev
  5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)
  6. f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov  je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Oddaja vlog

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

 

Prijavni roki za oddajo vlog:

–      v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.

–      v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu www.podjetniskisklad.si  in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

 

Vir: 

– https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

                 Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.