Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

12. aprila 2021

Originalni članek se nahaja tukaj: SPOT-recnik-clanek8-2021

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svoji spletni strani objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2. Ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
 • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljajajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES. Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov. Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

 • omrežnina in prispevki za dobavo električne energije
 • omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov
 • strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak
 • stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški
 • stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del)
 • stroški najemnin najemodajalcev
 • stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

Način prijave

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa “Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija”, v katerega se je potrebno predhodno registrirati. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Rok za oddajo vlog

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si.

Povezava do razpisa: https://www.spiritslovenia.si/razpis/366

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

Vir: www.spiritslovenia.si

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.