Objavljen javni razpis P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

7. aprila 2021

Originalni članek se nahaja tukaj: SPOT-recnik-clanek7-2021

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Objavljen javni razpis P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je 02.04.2021 v Uradnem listu RS št. 51/2021 ter na svoji spletni strani objavil razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 650 projektov. Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami. Namenjene so tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Namen in cilji:
Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:
o za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje
o za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja
o za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:
o omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP
o olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja
o spodbujati rast in razvoj MSP
o krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev
o spodbujanje zasebnih vlaganj

Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenjem moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije. Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Upravičenci:
Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu).
Pogoji kandidiranja:
o podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
o letni promet ne presega 50 mio EUR, bilančna vsota ne presega 43 mio EUR, podjetje ne sme biti v težavah
o podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
o vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
o vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
o podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj 2 leti po investiciji za isti namen
o pravila „de minimis“

Upravičeni stroški:
o materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
o nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
o obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov: od 01.01.2021 do 31.12.2022

Kako se prijaviti?
Na podlagi pozitivnega sklepa banke, se lahko prijavite na javni razpis Garancije za bančne kredite. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo v višini 60% ali 80% za zavarovanje bančnega kredita. Vloga se odda preko e-portala SPS
https://eportal.podjetniskisklad.si/

Roki za oddajo vlog: 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021

Povezava do razpisa: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115 

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na spletni strani www.ooz-celje.si.

Vir: www.podjetniskisklad.si

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.