Mestna občina Celje je že drugič zaupala pripravo Strategije razvoja gospodarstva Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

15. aprila 2022

                                                   Predsednik skupine za pripravo dokumenta g. Peter Pišek, MS MOC 12.4.2022

 

Mestni svet Mestne občine Celje je  na svoji redni seji v aprilu obravnaval in sprejel Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje za obdobje 2021 – 2027. Sprejeta Strategija nadgrajuje temeljni programski dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti iz obdobja 2014-2020, ki sta ga prav tako  skupaj pripravili Območna obrtno – podjetniška zbornica Celje in Mestna občina Celje. Specifični cilji novega sprejetega dokumenta so dvig gospodarske aktivnosti, umestiti Celje kot prepoznavno turistično destinacijo, povečati samooskrbo in zagotoviti stimulativno poslovno okolje.

V novem razvojnem obdobju 2021 -2027  Mestna občina Celje načrtuje zagotoviti uspešen, skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru potencialov prostorskega razvoja in zakonskih možnosti. Prednostna področja za doseganje razvoja in zagotavljanje blaginje občanov so proizvodnja, obrt in podjetništvo, kmetijstvo in turizem, z vsemi  podpornimi storitvami in dejavnostmi.

Za pripravo Strategije je župan Mestne občine Celje s sklepom imenoval projektno skupino, ki jo je vodil predsednik g. Peter Pišek – podpredsednik OOZ Celje.  Skozi proces nastajanja dokumenta, ki je vključeval množico individualnih razgovorov, sestankov projektne skupine, pridobitev podatkov in informacij nosilcev ukrepov za doseganje ciljev iz prejšnjega obdobja izvajanja Strategije, pridobitev javno dostopnih podatkov potrebnih za analizo vseh področij, ki se kakorkoli dotikajo razvoja gospodarstva,  izvedbo dogodkov, analiz, pripravo in izvedbo ankete ter zaključnega srečanja, preko razprav, pobud in mnenj se je izoblikoval sprejeti dokument. V ta proces so bili povabljeni vsi, ki soustvarjajo  gospodarski razvoj v občini.

G. Peter Pišek, predsednik projektne skupine za pripravo dokumenta: »Zahvaljujem se županu Mestne občine Celje g. Bojanu Šrotu, ki nam je že drugič zaupal tako pomembno nalogo kot je priprava Strategije razvoja gospodarstva. Zahvaljujem se Mestni občini Celje,  Mestnemu svetu Mestne občine Celje, skupini za pripravo dokumenta, vsem sodelujočim in  operativni vodji projekta mag. Tatjani Štinek za odlično opravljeno delo, kar dokazuje tudi to, da je Mestni svet Mestne občine Celje v torek,  12.4.2022, soglasno sprejel dokument. Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje za obdobje 2021-2027 je politični dokument, ki nas vse zavezuje za ustvarjanje skupne prihodnosti. »

Predsednik in najožji člani skupine za pripravo dokumenta po soglasnem sprejetju Strategije: g. Peter Pišek OOZ Celje, mag. Saša Heath-Drugovič MOC, mag. Tatjana Štinek OOZ Celje, g. Janko Trobiš MOC

 

Mestna občina Celje bo zagotovila uresničevanje ciljev Strategije razvoja gospodarstva z izvajanjem ukrepov, ki so v okviru pristojnosti občine in jih ta v okviru finančnih možnosti načrtuje v vsakoletnem proračunu občine. 

Ukrepi zajemajo vse od prostorskega načrtovanja, do vključevanja občine v regijsko štipendijsko shemo, finančnih spodbud  za MPS, priprave in izvedbe projektov za gospodarstvo, spodbujanja raziskovalne dejavnosti v izobraževalni vertikali, učinkovito gospodarjenje z gozdovi in lesom, izvajanje sprejetih Strategij za področje turizma, povezovanje, razvoj in trženje potencialov, ukrepi za povečanje samooskrbe tako prehranske kot energetske, doseganja sinergičnih učinkov, ureditev degradiranih področij, ukrepov za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe infrastrukture in sodobnih ekoloških pristopov, zagotavljanje zdravstvene oskrbe, prehod iz izobraževalne vertikale na trg dela, učinkovite javne uprave, spodbujanje ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti med vsemi ciljnimi skupinami, do stanovanjske politike in aktivnega sodelovanja za razvoj regije.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje z več kot 50 letno tradicijo delovanja je z delom in znanjem znova dokazala svojo pomembno  vlogo pri razvoju gospodarstva v občini.

 

Utrinek  sestanka na daljavo članov skupine za pripravo dokumenta: mag. Saša Heath-Drugovič MOC, g. Janko Trobiš MOC, g. Tomaž Benčina RGZC, ga. Saša Lavrič Inkubator Savinjske regije in mag. Tatjana Štinek OOZ Celje