SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA- VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

9. januarja 2023

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Originalni članek se nahaja tukaj clanek-simona-01-2023-mojstrski izpiti

VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:

 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih
 • mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v imenik Vodij gradnje, skladno z Gradbenim zakonom, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv
 • mojstrski naziv je časten
 • mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev      
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita

Ne spreglejte,  Razpisa  za vpis na mojstrske izpite za leto 2023.

Pristopni roki na 25. razpisu za mojstrske izpite

V okviru 25. Razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:

 • prvi pristopni rok je marec 2023 (rok za oddajo popolnih vlog je do 10. februarja 2023)
 • drugi pristopni rok je oktober 2023(rok za oddajo popolnih vlog je do 22. septembra 2023)

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita:

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:

– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem   želi opravljati mojstrski izpit,

– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem    želi opravljati mojstrski izpit,

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi   opravljati mojstrski izpit. 

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Kako poteka opravljanje mojstrskega izpita?

Vsi kandidati, ki oddajo popolne prijave za opravljanje mojstrskega izpita so povabljeni na informativni dan, kjer prejmejo učna gradiva, izpitne roke in podrobna navodila za opravljanje izpitov.

Posamezni deli mojstrskega izpita se opravljajo pred pristojnimi izpitnimi odbori: izpitnim odborom za I. praktični in II. strokovno-teoretični del mojstrskega izpita za posamezni mojstrski naziv, izpitnim odborom za III. Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita ter izpitnim odborom za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita.

Mojstrski izpit se opravlja v poljubnem vrstnem redu in v različnih izpitnih rokih. Kandidati imajo na voljo tri leta, da opravijo vse izpitne obveznosti.

Z mojstrskim izpitom se preverja, koliko so kandidati usposobljeni za kvalitetno, samostojno in zahtevno strokovno delo na mojstrski ravni, za organizacijo in samostojno vodenje obratovalnice ter za praktično izobraževanje dijakov in študentov.

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:

 1. PRAKTIČNI DEL
 2. STROKOVNO TEORETIČNI DEL
 3. POSLOVODNO – EKONOMSKI DEL
 4. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI DEL

Posamezni del mojstrskega izpita se deli še na izpitne enote (predmete). Vsebina znanj in izpitne enote so določene z izpitnimi katalogi, ki so določeni za vsak del in vsak mojstrski naziv. Izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani www.ozs.si. Po uspešno opravljenih vseh delih mojstrskega izpita, kandidati prejmejo mojstrsko spričevalo in mojstrsko diplomo.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na spletni strani

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 430 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Vlogo za pristop k mojstrskem izpitu lahko kandidati od 02. januarja 2023 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, s pripisom »Mojstrski izpiti« ali jo prinesejo osebno. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

 Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si, ter Ani Treven, telefon 01 58 30 509, e-naslov: ana.treven@ozs.si.

Viri:

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

 

        

                                                         Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

 

Pripeti dokumenti:

Prijavnica za vpis na mojstrski izpit

Izjava o dovolitvi objave podatkov v medijih

Podatki za nakazilo prijavnine

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.