MESTNA OBČINA CELJE: POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

20. avgusta 2023

MESTNA OBČINA CELJE: POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

 
Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-27/2023-85 – DGZR (v nadaljevanju besedila: Sklep) pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.
Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 25. avgusta 2023 do 12. ure.
 
 
Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
 
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
 • »OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • »OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.
 • »OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • »OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.
K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta s katerih bodo razvidne poškodbe.
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:
 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe, za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.
 
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glavne pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00
sreda:  od 8.00 do 16.30 in
petek:  od 8.00 do 12.30
 
 
Izpolnjene obrazce lahko:
 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.   
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).
 
 
Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:
 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije).
 

VIR: POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023 (celje.si)