POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

1. avgusta 2023

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-27/2023-85 – DGZR (v nadaljevanju besedila: Sklep) pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 25. avgusta 2023 do 12. ure.

Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.   Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).  Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

  • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
  • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
  • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
  • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije).

Podrobnejše informacije in povezave na dokumente – obrazce najdete na spletnem naslovu: https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/8362-prijava-skode-neurje-poplave.