Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

25. avgusta 2023

 

Vlada se je nemudoma odzvala in začela pripravljati nabor ukrepov, s katerimi želi čim hitreje vzpostaviti gospodarstvo na prizadetih območjih. S spremembami zakona o odpravi posledic naravnih nesreč uvajamo nekatere ukrepe, s katerimi bomo pomagali prizadetemu gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem.

Ukrepi subvencioniranja dela

Subvencioniranje čakanja na delo

Za ohranitev delovnih mest smo pripravili ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo za delodajalce, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav, razen v zakonu navedenih izjem.

Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za mesec maj 2023. Novela zakona predvideva tudi možnost podaljšanja ukrepa s sklepom Vlade do 31. decembra 2023. 

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 in ob tem uveljavlja pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo

V primeru odpuščanj delavcev iz poslovnega razloga in delitve dobička, novela zakona vsebuje varovalko. Delodajalci, ki so uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače tako za primer čakanja na delo kot višje sile, bodo morali v primeru teh ravnanj prejeta sredstva vrniti v celoti.

Subvencioniranje odsotnosti delavca zaradi višje sile

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Rok za oddajo vlog je 28. avgust

Delodajalci lahko tako subvencijo višje sile kot čakanja na delo uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog je 28. avgust.

Delodajalci lahko obiščejo katero izmed lokacij Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge. Zavod je za pomoč vlagateljem vzpostavil tudi kontaktni center – 080 20 55.

Pomoč samozaposlenim

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Izjava, ki jo bo samozaposlenim potrebno predložiti za pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra. Izjavo je treba vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra.

Višina pomoči

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

  • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
  • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kakšni so pogoji

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 odstotkov.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.  

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Podrobnejše informacije o ukrepu pomoči za samozaposlene kot tudi za druge novosti, ki jih je prinesla novela ZOPNN-F in spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije.