VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

18. januarja 2024

Ne spreglejte, Razpisa za vpis na mojstrske izpite za leto 2024.

Pridobiti naziv mojster je osebni uspeh posameznika, je izpolnitev pomembnega življenjskega cilja. Vrednote za vsakega obrtnika so znanje in spretnosti, za obrtne mojstre pa te vrednote predstavljajo osnovno gonilno silo, ki prikazuje naprednost določene dejavnosti.

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:
• mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo
• ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah
• mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD
• mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih
• mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v imenik Vodij gradnje, skladno z Gradbenim zakonom, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv
• mojstrski naziv je časten
• mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev
• mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita

 

Pristopni roki na 26. Razpisu za mojstrske izpite:

V okviru 26. Razpisa za mojstrske izpite sta določena dva pristopna roka in sicer:

  • prvi pristopni rok je 05. marec 2024 (rok za oddajo popolnih vlog je do 16. februarja 2024)
  • drugi pristopni rok je 15. oktober 2024 (rok za oddajo popolnih vlog je do 20. septembra 2024).

 

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita:

Skladno z 28. členom Obrtnega zakona ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

  • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
  • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
  • ima najmanj višjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

 

Kako poteka opravljanje mojstrskega izpita?

Vsi kandidati, ki oddajo popolne prijave za opravljanje mojstrskega izpita so povabljeni na informativni dan, kjer prejmejo učna gradiva, izpitne roke in podrobna navodila za opravljanje izpitov.

Posamezni deli mojstrskega izpita se opravljajo pred pristojnimi izpitnimi odbori: izpitnim odborom za I. praktični in II. strokovno-teoretični del mojstrskega izpita za posamezni mojstrski naziv, izpitnim odborom za III. Poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita ter izpitnim odborom za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita.

Mojstrski izpit se opravlja v poljubnem vrstnem redu in v različnih izpitnih rokih. Kandidati imajo na voljo tri leta, da opravijo vse izpitne obveznosti.

Z mojstrskim izpitom se preverja, koliko so kandidati usposobljeni za kvalitetno, samostojno in zahtevno strokovno delo na mojstrski ravni, za organizacijo in samostojno vodenje obratovalnice ter za praktično izobraževanje dijakov in študentov.

 

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:
I. PRAKTIČNI DEL
II. STROKOVNO TEORETIČNI DEL
III. POSLOVODNO – EKONOMSKI DEL
IV. PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI DEL

 

Posamezni del mojstrskega izpita se deli še na izpitne enote (predmete). Vsebina znanj in izpitne enote so določene z izpitnimi katalogi, ki so določeni za vsak del in vsak mojstrski naziv. Izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani www.ozs.si .

Po uspešno opravljenih vseh delih mojstrskega izpita, kandidati prejmejo mojstrsko spričevalo in mojstrsko diplomo.

 

Prijavnina
Za vpis na mojstrski izpit je potrebno vložiti pisno prijavo na predpisanem obrazcu, z vsemi podatki in jo poslati na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. K prijavi kandidati priložijo dokazila, s katerimi dokazujejo, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje mojstrskega izpita. Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino, ki znaša 430 €. Prijavnica z navodili je na voljo na spletni strani;
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Pripeti dokumenti:
Prijavnica za vpis na mojstrski izpit
Izjava o dovolitvi objave podatkov v medijih
Podatki za nakazilo prijavnine

Celje, dne 18.01.2024

Viri:
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/pogoji-za-pristop