IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022 – SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

spot rseu

SHOWROOM REGIJE- VIDEO PREDSTAVITEV SAVINJSKE REGIJE

 

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah  (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek  podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. 

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17,  ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

–        krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;

–        pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

 Ciljne skupine

potencialni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja.

Cilji projekta so

–  povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in

–  povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Rezultat projekta

• povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Obdobje trajanja projekta:

Od 1.1.2018 do 31.12.2022

 Aktivnosti v projektu:

 • informiranje
 • svetovanje
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja
 • usposabljanja in delavnice
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
 • poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta: 1.790.400 €,  OOZ Celje 447.600 €.

Partnerji v projektu:

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje – sedež SPOT svetovanje Savinjska
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
 • Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec
 • Razvojna agencija Savinja, Žalec
 • Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah
 • Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Nazarje
 • Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Velenje

Finančna podpora projekta

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, www.eu-skladi.si.