O zbornici

V letu 2014 Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje praznuje 45 let delovanja. Je samostojna pravna oseba in strokovno-poslovna organizacija, ki je vključena v obrtno-podjetniški zbornični sistem in združuje člane, ki imajo sedež na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Zbornica je ugleden in uveljavljen partner institucijam, združenjem in predstavnikom oblasti na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Zbornica se trudi biti najboljši servis svojim članom, zato si skupaj s celotnim obrtno-podjetniškim zborničnim sistemom prizadeva k znižanju stroškov in povečanju uspešnosti poslovanja svojih članov.

 

Osnovne dejavnosti zbornice

  • Zastopanje interesov članov: Za zagotavljanje ugodnejših pogojev za članstvo na lokalnem nivoju sodelujemo preko predstavnikov v občinskih svetih vseh štirih občin, ki jih pokrivamo, kjer skušamo vplivati na oblikovanje in sprejem za obrt in podjetništvo ugodnega podpornega okolja. Sodelujemo z upravnimi enotami, bankami, DURS Davčnim uradom Celje, Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve, Zavodom RS za zaposlovanje Območno službo Celje, Regionalno gospodarsko zbornico Celje ter drugimi institucijami, namenjenimi spodbujanju podjetništva tako na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Posredno pa nalogo zastopanja interesov izvajamo  preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki to nalogo opravlja neposredno s sodelovanjem z vlado, ministrstvi in državnim zborom.
  • Svetovalna dejavnost: svetovanje na različnih področjih poslovanja – davčno in finančno, obrtni zakon in podzakonski predpisi, pridobivanje različnih listin in dovoljenj, zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu, zakonodaja s področja gostinstva, ustanavljanje gospodarskih subjektov, delovno pravna zakonodaja, promocija blaga in storitev (sejmi, razstave, poslovna srečanja…), izobraževanje, pridobivanje finančnih sredstev, javne razpise in druga področja.
  • Informativna dejavnost: obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, zakonskih novostih in spremembah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega glasila INFORMACIJE, obveščanje članov in prenos informacij preko elektronske pošte ter  obveščanje o aktivnostih zbornice. O našem delu javnost redno informiramo preko različnih medijev. V to področje dejavnosti spada tudi izvajanje informativnih delavnic za različne ciljne skupine, izdajanje drugih publikacij in promocijskih materialov ter nabava strokovne literature in priročnikov.
  • Izvajanje aktivnosti točke VEM (vse na enem mestu):  registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo.
  • Izobraževanje in usposabljanje: organizacija in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev ….
  • Izvajanje javnih pooblastil: izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov…
  • Dejavnost sekcij: reševanje strokovne problematike v okviru posameznih dejavnosti.
  • Promocija obrti in podjetništva

 

Poleg svojega osnovnega poslanstva izvaja zbornica še vrsto projektov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju za promocijo obrtništva in podjetništva, razvoja gospodarstva, inovativnosti, ustvarjalnosti, zaposlovanja in samozaposlovanja. Pri teh prizadevanjih jo podpirajo vse štiri občine, na področju katerih zbornica deluje. Tako je Mestna občina Celje  skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje pripravila Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020 s poudarkom na doseganju skupnih ciljev, usmerjenih v razvoj in krepitev gospodarstva, ki bodo prinesli korist obrtnikom, podjetnikom, podjetjem in vsem prebivalcem občine.

Zbornico upravljajo člani preko izvoljenih oz. imenovanih predstavnikov v organih, ki funkcije opravljajo prostovoljno. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Najvišji organ upravljanja zbornice je Skupščina. Izvršilni organ Skupščine je Upravni odbor, ki ga imenuje Skupščina, člane predlaga predsednik izmed članov zbornice. Skupščina izvoli predsednika zbornice iz vrst članov zbornice ter na njegov predlog potrdi podpredsednika zbornice. Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe Skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice.

Kolegij je posvetovalni organ Upravnega odbora, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje Upravnega odbora ter odloča o zadevah, ki mu jih v odločanje prepusti Upravni odbor. Nadzorni odbor zbornice voli Skupščina izmed članov zbornice in šteje 5 članov. Nadzira izvajanje Statuta in drugih splošnih aktov, uporabo sredstev za delo zbornice in finančno materialno poslovanje. Organizacijsko-kadrovsko komisijo imenuje Upravni odbor izmed članov zbornice in jo sestavljajo predsednik in dva člana.

Glede na izkazan interes članov se kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njihovo delovanje. Sekcija upokojenih obrtnikov je kolektivni član zbornice. Član sekcije lahko postane le tisti, ki se je upokojil kot aktivni član zbornice.

Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice, ki jo vodi sekretarka zbornice.