Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so: skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS. Predsednik OOZ Celje v mandatnem obdobju 2022-2026 je Peter Pišek.

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora. Podpredsednik OOZ Celje  v mandatnem obdobju 2022-2026 je Franc Meža.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in  v mandatnem obdobju 2022-2026 šteje 23 poslancev:

  Ime in priimek poslanca Sekcije
1.         

Jure GLAVNIK

sekcija za gostinstvo in turizem ter sekcija živilskih dejavnosti
2.        Janez JAVORŠEK

Viljem ŠUMER

sekcija kovinarjev
3.        Zdenko JAVORNIK sekcija plastičarjev
4.        Janez KOVAČ

Dejan KORENAK

sekcija elektro dejavnosti, sekcija serviserjev biro opreme ter

sekcija elektronikov

5.        Miran GRACER sekcija grafično papirnih dejavnosti
6.        Zvonimir MEŠKO

Mitja JURAK

sekcija avtoserviserjev
7.         

Viki AŠIČ

sekcija čistilcev objektov, sekcija tekstilcev ter sekcija vzdrževalcev tekstilij
8.        Simona REBEVŠEK sekcija frizerjev
9.        Petra ŽELEZNIK sekcija kozmetikov ter sekcija drugih osebnih storitev
10.    Peter PIŠEK

Franci STRENČAN

Igor HORVAT

sekcija za promet ter sekcija taksistov
11.    Katarina HOHNJEC sekcija lesnih strok in  steklarjev
12.    Franc MEŽA

Branko ČEPIN

Julija ŽVEPLAN DOLAR

sekcija gradbincev, sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev ter sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev
13.    Branka TIMPRAN sekcija zlatarjev, sekcija optikov, sekcija urarjev ter sekcija fotografov
14.    Marko RAZGORŠEK sekcija instalaterjev-energetikov
15.    Rudi RUDNIK sekcija kleparjev in  krovcev
16.    Alenka VODONČNIK sekcija podjetnic in obrtnic ter sekcija cvetličarjev in vrtnarjev


Upravni odbor
je organ upravljanja in v mandatnem obdobju 2022-2026 šteje 8 članov:

  1.  
Peter PIŠEK (predsednik)
  1.  
Franc MEŽA (podpredsednik)
  1.  
Viki AŠIČ
  1.  
Katarina HOHNJEC
  1.  
Matej JUTERŠEK
  1.  
Dejan KOLAR
  1.  
Marko RAZGORŠEK
  1.  
Viljem ŠUMER
   

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice.  Šteje  3 člane:

1. Tomaž FLUDERNIK
2. Lena KORBER
3. Nevenka ŠURBEK

Organizacijsko-kadrovska komisija vodi postopek evidentiranja kandidatov v organe zbornice, presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene kriterije in pogoje, pripravi predlog kandidatov Skupščini zbornice, zbira in pripravlja predloge za podelitev priznanj in odlikovanj zbornice ter presoja ali predlagani kandidati izpolnjujejo sprejete kriterije in pogoje. Šteje 3 člane:

1. Zdenko JAVORNIK
2. Marko RAZGORŠEK
3. Nevenka ŠURBEK