Vodstvo in organi zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so: skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice in poslanec v skupščini OZS. Predsednik OOZ Celje v mandatnem obdobju 2018-2022 je Miran Gracer (od 12.12.2018 do 2.7.2020).

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora.  Podpredsednik OOZ Celje  v mandatnem obdobju 2018-2022 je Peter Pišek.

Skupščina je najvišji organ upravljanja in  v mandatnem obdobju 2018-2022 šteje 24 poslancev:

 

Priimek in ime poslanca Sekcije

1

 

AŠIČ Viki

sekcija vzdrževalcev tekstilij, sekcija tekstilcev ter sekcija čistilcev objektov

2

 

ČEPIN Branko

sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

3

HOHNJEC Katarina sekcija lesnih strok in steklarjev

4

HORVAT Igor sekcija za promet

5

JAVORNIK Zdenko sekcija plastičarjev

6

JAVORŠEK Janez sekcija kovinarjev

7

JURAK Mitja sekcija avtoserviserjev

8

 

KOLAR Dejan

sekcija za gostinstvo in turizem ter sekcija živilskih dejavnosti

9

KOVAČ Janez sekcija elektro dejavnosti

10

MEŠKO Zvonimir sekcija avtoserviserjev

11

 

MEŽA Franc

sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

12

PIŠEK Peter sekcija za promet ter sekcija taksistov

13

RAZGORŠEK Marko sekcija instalaterjev energetikov

14

RUDNIK Rudi sekcija kleparjev in krovcev

15

SKUTNIK Miran sekcija kovinarjev

16

SLUGA Dušan sekcija serviserjev biro opreme ter sekcija elektronikov

17

STRENČAN Franci sekcija za promet ter sekcija taksistov

18

ŠUMER Viljem sekcija kovinarjev

19

 

TAJNŠEK KOROŠEC Romana

sekcije zlatarjev, optikov,  urarjev,  fotografov ter

odbor domače in umetnostne obrti

20

TROBIŠ Ignac sekcija grafično papirnih dejavnosti

21

 

VODONČNIK Alenka

sekcija podjetnic in obrtnic ter sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

22

VUZEM David sekcija frizerjev

23

ŽELEZNIK  Petra sekcija kozmetikov, sekcija drugih osebnih storitev

24

 

ŽVEPLAN DOLAR Julija

sekcija gradbincev ter sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

Upravni odbor je organ upravljanja in v mandatnem obdobju 2018-2022 šteje 9 članov:

  1.  
Miran GRACER (predsednik od 12.12.2018 do 2.7.2020)
  1.  
Peter PIŠEK (podpredsednik)
  1.  
Viki AŠIČ
  1.  
Katarina HOHNJEC
  1.  
Matej JUTERŠEK
  1.  
Dejan KOLAR
  1.  
Franc MEŽA
  1.  
Marko RAZGORŠEK
  1.  
Viljem ŠUMER

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje pravic in obveznosti članov zbornice ter finančno materialno poslovanje zbornice.  Šteje  3 člane:

1. Dejan BREŽNIK
2. Tomaž FLUDERNIK
3. Lena KORBER

Organizacijsko-kadrovska komisija vodi postopek evidentiranja kandidatov v organe zbornice, presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene kriterije in pogoje, pripravi predlog kandidatov Skupščini zbornice, zbira in pripravlja predloge za podelitev priznanj in odlikovanj zbornice ter presoja ali predlagani kandidati izpolnjujejo sprejete kriterije in pogoje. Šteje 3 člane:

1. Zdenko JAVORNIK
2. Marko RAZGORŠEK
3. Nevenka ŠURBEK