Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014 – 2020

Mestni svet Mestne občine Celje (MOC) je v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2010 dne 21.12.2010,  objavljenem v Uradnem listu RS št. 109/2010 dne 30.12.2010, sprejel sklep o izdelavi Strategije razvoja gospodarstva MOC kot temeljnega akta za uresničevanje ciljev razvoja gospodarstva v MOC, sofinanciranje projektov ter subvencije v podporo razvoja malega gospodarstva. MOC je partnersko skupaj z OOZ Celje izvajala aktivnosti za pripravo dokumenta od septembra 2011. Prvič se je zgodilo, da je bila tako pomembna naloga, kot je izdelava tovrstnega strateškega dokumenta v eni največjih občin v Sloveniji, zaupana prav zbornici. V proces priprave Strategije so bili, poleg vodje projekta Petra Piška,  operativne vodje projekta mag. Tatjane Štinek in 35 članov projektnih skupin sestavljenih iz ljudi, ki v večini prihajajo iz gospodarske sfere, vključeni tudi številni člani OOZ Celje. V  projektu  so že od samega začetka v letu 2011 sodelovali občani, javna uprava, obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, institucije, javni zavodi, skratka vsi zainteresirani za sodelovanje in vsi deležniki, ki imajo kakršen koli vpliv na področje gospodarstva. Takšna širina sodelujočih daje izdelanemu dokumentu, ki je pregleden, kratek, berljiv, saj obsega skupno 29 strani, sistematično urejen, strokovno pripravljen, kakovosten, usklajen z vsemi dokumenti, ki se dotikajo razvoja gospodarstva tako na lokalni, regionalni, državni in EU ravni, veliko legitimnost.

 

Že v začetku procesa nastajanja dokumenta od same zastavitve metodologije sta partnersko sodelovali občina in zbornica. Sekretarka zbornice Martina Rečnik je pripravila pregled vzpodbud, ki jih  občine v RS namenjajo področju razvoja gospodarstva. Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo MOC in član operativne skupine za pripravo dokumenta, je skozi celoten proces preverjal, kakšne so možnosti občine za spodbujanje področja gospodarstva v skladu z obstoječo zakonodajo, saj je bil cilj opredeliti realne in možne ukrepe s strani občine, ne pa narediti spisek neuresničljivih želja. Preko analize stanja, pridobljenih podatkov in informacij je bila izdelana SWOT analiza. Izvedeno je bilo anketiranje 352 občanov in opravljenih 152 individualnih razgovorov s poslovnimi subjekti, delovno srečanje, srečanje ožje delovne skupine s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu in tamkajšnjimi župani, okrogla miza, 5 operativnih in 44 individualnih sestankov. Udeleženci dogodkov in člani projektnih skupin so prispevali svoja strokovna znanja, pobude, usmeritve in razmišljanja s ciljem, da skupaj naredijo korak naprej in presežejo obstoječe stanje na področju gospodarstva. Vsekakor so se zavedali, da del k temu lahko prispeva občina, velik del pa je na strani države in veljavne zakonodaje.

 

Preko celotnega procesa priprave so udeleženci  izpostavljali potrebno izpolnitev prioritetnih nalog kot so: povečanje sodelovanja in partnerstva, vzpostavitev učinkovite komunikacije, internacionalizacija, oblikovanje prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe ter razvoj podeželja vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmetijsko proizvodnjo ter povezavo s turizmom. MOC bo zagotavljala blaginjo svojim občanom z razvojem gospodarstva, ki bo temeljil na treh povezanih prioritetnih področjih proizvodnja, obrt, podjetništvo, turizem in kmetijstvo z vsemi podpornimi storitvami in dejavnostmi, ki zajemajo tako servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost. V dokumentu, v pripravo katerega je bilo vloženo veliko dela, sodelovanja in usklajevanja, so strukturirani poslanstvo, vizija, strateški in specifični cilji. Za obdobje 2014-2020 MOC načrtuje zagotoviti uspešen, skladen gospodarski in družbeni razvoj v okviru danih potencialov, prostorskega razvoja in zakonskih možnosti. Specifični cilji so štirje:

  • dvig gospodarske aktivnosti
  • Celje – prepoznavna turistična destinacija
  • povečanje samooskrbe
  • zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja.

 

V 27 ukrepih, ki podpirajo uresničitev navedenih specifičnih ciljev, je razdelitev na dva segmenta: na to, kaj lahko naredi občina in kaj namerava država v obdobju 2014-2020 z upoštevanjem predvidenih ukrepov iz Strategije razvoja  Slovenije 2014 – 2020 (osnutek) in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (delovno gradivo 12. september 2013). Mestni svet MOC je po konstruktivni razpravi v torek, 11.3.2014, sprejel dokument, naslednji korak pa je priprava akcijskih načrtov usklajenih z gospodarstvom in v skladu s sprejetim proračunom.

 

Dokument se nahaja na tej povezavi: