Aktualne zakonske novosti za podjetnike v letu 2019

11. januarja 2019

Originalni članek se nahaja tukaj AKTUALNE ZAKONSKE NOVOSTI ZA PODJETNIKE V LETU 2019

spot-logo-dogodki

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

AKTUALNE ZAKONSKE NOVOSTI ZA PODJETNIKE V LETU 2019

  Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022

Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 EUR. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 31. 8. 2018 na spletni strani in v Uradnem listu RS št. 58/2018 objavil podaljšanje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (DIR). Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja šolnine do 2.500,00 EUR, skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 EUR. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:

•      ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;

•      ki so pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (najkasneje do 30. 9. 2022);

•      ki so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022 za:

  • šolska leta od 2014/2015 (od. 1. 9. 2014) do 2021/2022 za programe od a. do g. (programi nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja, gimnazije, opravljanje splošne mature in maturitetni ter poklicni tečaj;
  • obdobje od 2014 (od 1. 1. 2014) do 2022 za programe od h. do i. (mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti).

Nov prijavni obrazec in druge informacije so dostopni na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si. Od 1. 1. 2019 bodo obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih prijavnih obrazcih in prilogah. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 434 58 76 in na e-poštnem naslovu dir@sklad-kadri.si. Za pomoč pri oddaji vloge se lahko obrnete na ga. Suzano Kljun na OZS, 01 58 305 74 ali  suzana.kljun@ozs.si.  (Vir: www.sklad-kadri.si)

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Sklad je 14. decembra 2018 objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2019.

Namen javnega poziva je: zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela, ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020 so, v skladu s 112. členom ZŠtip-1, dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2019/2020.

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice.

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na oba načina. Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2019, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine. Dodatna pojasnila dobite preko e-pošte kadrovske@sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 58 82. (Vir: www.sklad-kadri.si).

Minimalna plača od 1. januarja 2019

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1.1.2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Z novelo se bo za izračun minimalne plače od 1.1.2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem pa je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sme biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. (Vir: MDDSZ)

 

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA

Martina Rečnik

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

noga ooz celje

 Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.