Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (Promet 1)

4. junija 2021

Originalni članek TUKAJ

SID banka za prevoznike na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa, ki potrebujejo dodatna likvidnostna sredstva za poslovanje zaradi vpliva epidemije COVID-19, razpisuje kredite pod ugodnimi pogoji. Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah zaradi širjenja epidemije koronavirusa.

UPRAVIČENCI: Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki kot glavno dejavnost izvaja mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.

NAMEN FINANCIRANJA: Kritje celotnih stroškov posla (stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela), ki so prikazani v računovodskih izkazih za leto, v katerem je oddana vloga za financiranje in za leto, ki sledi.

ROČNOST KREDITA: 6 – 8 let

VIŠINA KREDITA: 100.000 € – 800.000 €

– najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek drugih državnih  pomoči, ki so bile končnemu prejemniku dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19

– financiranje do 85 %  celotnih stroškov posla.

MORATORIJ: Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti.

PREDVIDENA OBRESTNA MERA: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

ZAVAROVANJE: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina, vrednostni papir, poslovni delež v družbi, terjatev, patent, znamka, model, programska koda, poroštvo, pristop k dolgu, garancija in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

OSTALO:

  • upravičenec ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj dve (2) polni poslovni leti ter ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
  • upravičenec dokaže, da je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa)
  • upravičenec nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev ter na dan 31.12.2019 ni podjetje v težavah.

ROK ZA SKLENITEV POGODBE: 31.12.2021 ali kasneje, če pride do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

 POMEMBNO: SID banka ne zaračunava nadomestil za opravljeno storitev.

DODATNE INFORMACIJE:  https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-gospodarskih-subjektov-na-podrocju-cestnih-prevozov-promet-1

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

Vir: www.sid.si

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.