Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

13. oktobra 2021


SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Originalni članek se nahaja v .pdf obliki tukaj.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni poziv za pridobitev vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), katerega namen je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html). V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si. V kolikor zunanji izvajalec iz evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov  in izpolnjevati pogoje za vpis. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize, za projekt pa mora pridobiti tudi predhodno pozitivno mnenje SPIRIT (obvezna priloga zahtevka). LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo javnega poziva.

Upravičenci

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. do oddaje zahtevka) najmanj 3 zaposlene. SPS lahko kadarkoli v času trajanja projekta preveri ta pogoj vključno z dnem oddaje zahtevka za izplačilo.

 Upravičeni stroški, višina subvencije in obdobje upravičenosti

Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Za

sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023. Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od objave javnega poziva in traja do 30. 9. 2023.

Roki in način prijave na javni poziv

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodil na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev

zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava

SPOT svetovanje SAVINJSKA vam nudi podporo na vaši poslovni poti in vas vabi, da navežete stik s poslovno točko v Celju na naslovu OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje. Kontakte in aktualne podjetniške informacije najdete na  spletni strani www.ooz-celje.si.

Vir: https://podjetniskisklad.si/

Martina Rečnik, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.