»Spodbude za MSP v lesarstvu«

16. avgusta 2016

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

 

Predmet razpisa:  spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

 

Cilji razpisa:

– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane

vrednosti na zaposlenega v MSP;

– spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo

učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje

uporabe  lesnih ostankov, itd,..).

 

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu

2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi

razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

 

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju:

MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko

dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni

podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno

ali stransko dejavnost v okviru:

– oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa,

plute, slame in protja, razen pohištva, ali

– oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja

žimnic).

Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni

razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni

(operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev,…

 

Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016

Dodatne informacije: www.regionalnisklad.si

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

1310 Ribnica

 

Tel.št: 01/836-19-53

Fax št: 01/836-19-56

e-naslov:www.regionalnisklad.si