ZELENA DELOVNA MESTA 2021

19. marca 2021

Originalni članek se nahaja tukaj: SPOT-zupanc-clanek-5

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 ZELENA DELOVNA MESTA 2021

Zavod za zaposlovanje ima odprt poziv za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb na t.i. zelenih delovnih mestih.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 340 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih. 

Do sredstev so upravičeni delodajalci, ki opravljajo dejavnost iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture; 
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 
– pri čemer bo pomoč, pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;

–  pri čemer bo pomoč za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

 Na javnem povabilu bo uspešen delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje javnega povabila:

 1. Je pravna oseba ali s.p., vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta, kot je npr. podružnica, poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat.
 2. Ima odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri AJPESu.
 3. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
 4. Izpolnjuje minimalni prag pri merilih za ocenjevanje zelenega delovnega mesta.
 5. Ima s pogodbo o zaposlitvi najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba. Pogoj je izpolnjen, če je zaposlena oseba ali samozaposlena oseba v tem obdobju na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa. Pogoja zaposlene osebe po tem javnem povabilu ne izpolnjuje oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.
 6. Ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji za mesec pred oddajo ponudbe.
 7. Je v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.
 8. Do Zavoda nima neporavnanih obveznosti na podlagi pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja.
 9. V zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja.
 10. Da mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek.
 11. Z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega javnega povabila po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne bo presegel skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let ne glede na obliko ali namen pomoči in ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
 12. Ni gospodarska družba v 100 % lasti Republike Slovenije.
 13. Delodajalec ne more biti delodajalec v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki:

a) posluje v sektorju S.13 – Država.

b) posluje v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen če posluje kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje za kandidiranje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem. 

Javno_povabilo_Zelena_delovna_mesta_2021.pdf (gov.si)

Več informacij:

 https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021

Javni poziv je odprt do 30.6.2021 oz. do porabe sredstev.

Viri:

–  https://rgzc.gzs.si/novice/ArticleId/78867

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2021                                  

 

 Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.